25. juli 2018

Vedtægter

Vedtægter for EDR – Billund og Omegn

§1
stk.1 Foreningens navn er: EDR – Billund og Omegn.

stk.2 Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§2
Foreningens formål er at samle og støtte radioamatører, arrangere møder, foredrag og tekniske kurser m.m..

§3
stk.1 Anmodning om optagelse i foreningen afleveres til kassereren, der sørger for, at ansøgerens navn og adresse offentliggøres for foreningens medlemmer på førstkommende mødeaften. Hvis ingen motiverede indsigelser mod optagelsen er bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter offentliggørelsen, er optagelsen automatisk godkendt.
Fremkommer der indsigelser, skal bestyrelsen tage stilling til sagen. Nægtelse af optagelse skal offentliggøres på førstkommende mødeaften og endvidere godkendes på førstkommende generalforsamling.

stk.2 Et medlem, hvis færden og optræden modvirker foreningens arbejde, kan af bestyrelsen ekskluderes uden forudgående varsel.
Ekskluderingen skal dog godkendes af medlemmerne på førstkommende generalforsamling, inden den offentliggøres.

§4
stk.1 Der betales i foreningen et kontingent, hvis størrelse og betalingstermin fastsættes af bestyrelsen. Folkepensionister og medlemmer under 18 år kan ansøge om nedsættelse af kontingentet til ½ størrelse.
Såfremt forfalden kontingent ikke er indbetalt senest 2 måneder efter den fastsatte termin, slettes vedkommende af medlemslisten.

stk.2 Et eksemplar af foreningens vedtægter skal udleveres til et medlem på forlangende.

§5
stk.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der skal bestå af 3 medlemmer, der er stemmeberettigede medlemmer af Experimenterende Danske Radioamatører (EDR): Formand, sekretær(næstformand) og kasserer.

stk.2 Bestyrelsen vælges normalt hvert år på den ordinære generalforsamling, men en ny bestyrelse kan vælges på en ekstraordinær generalforsamling, når dette er anført i indkaldelsen.

stk.3 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af klubbens medlemmer til at forestå forskellige opgaver i klubben.

§6
Sekretæren fører en protokol, hvori vigtige bestyrelsesbeslutninger samt referater over afholdte generalforsamlinger, møder og særlige begivenheder for foreningen indføres. Referaterne underskrives af sekretæren. Hvis en anden skriver et af referaterne, underskriver vedkommende. Medlemmerne kan forlange foreningsprotokollen forelagt.

§7
stk1. Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.
stk.2 Varsling af ordinær generalforsamling udsendes sammen med kontingentopkrævning pr. 1. januar. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftlig senest 8 dage før afholdelse, enten pr. E-mail eller brev.

stk.3 Forslag indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

stk.4 Dagsordenen skal omfatte følgende:

Pkt.1 Valg af dirigent.
Pkt.2 Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
Pkt.3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Pkt.4 Indkomne forslag
Pkt.5 Valg:

  • Hvert 2. år, lige årstal: Formand, Revisor, Revisorsuppleant.
  • Hvert 2. år, ulige årstal: Sekretær/Næstformand, Kasserer.

Pkt.6 Eventuelt.

stk.5 Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet og kun i sager, der er opført i dagsordenen, men til gengæld uden hensyn til antal fremmødte medlemmer.
Hvert medlem har kun én stemme. Fraværende medlemmer kan dog stemme pr. skriftlig fuldmagt.
Forslag til bestyrelse, revisor og revisorsuppleant kan fremsættes af ethvert medlem på generalforsamlingen.

§8
stk.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen så ofte, den finder det nødvendigt. Endvidere kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne skriftligt og med angivelse af forhandlingsgrundlag begærer det. Såfremt indkaldelsen er foranlediget af medlemmerne, skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringen er tilstillet bestyrelsen.

stk.2 Ekstraordinær generalforsamling indvarsles med angivelse af dagsorden mindst 8 dage før den afholdes og afvikles på samme måde som den ordinære generalforsamling.

stk.3 Afstemning foregår på samme måde som til den ordinære generalforsamling.

§9
Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette er særlig fremhævet i indkaldelsen, og hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Samtidig skal der træffes bestemmelse angående foreningens aktiver og passiver.